நாம்தமிழர் சீமான் வைக்கும் நெத்தியடிக் கேள்வி.

அரசு அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களே. அமைச்சர்களே, அதிகாரிகளே !! முதலில் நீங்கள் உங்கள் குடியுரிமைக்கான ஆதாரத்தை சமர்ப்பியுங்கள். குடிமகன் என்று நிரூபியுங்கள்.
பின்னர் நாங்கள் காண்பிக்கிறோம்.

Related Images:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.