குங்க்பூ பாண்டா – 4 ஆங்கிலத் திரைப்படம். விமர்சனம். சென்னை டாக்கீஸ். 

விமர்சகர் : அல்தாப் (Altaf)

Directed by
Mike Mitchell
Stephanie Stine … (co-director) (as Stephanie Ma Stine)Writing Credits
Jonathan Aibel … (written by) &
Glenn Berger … (written by) and
Darren Lemke … (written by)

David Lindsay-Abaire … (additional screenplay material by)
Lillian Yu … (additional screenplay material by)

YouTube player

Related Images:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.