ஆரியக் கடவுள்கள் எவ்வாறு தமிழ்க் கடவுள்களுடன் ஒட்ட வைக்கப்பட்டு ஆரியக் கடவுள்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவினர் என்பது பற்றி பேச்சாளர் சுகி சிவம் அவர்கள் எளிமையாக விளக்குகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.